در این ارسال نیز در دسترس است: Ελληνικά (یونانی)

شماره های مفید:

 

پلیس (اداره پلیس اسکوپلوس): + 30 2424022235

پلیس شهرداری: + 30 2424350116، + 30 2424350120

بندر اسکوپلوس قدرت: + 30 2424022180

بندر اسکوپلوس بخش اقتصادی: + 30 2424022864

آتش نشانی اسكوپلوس: + 30 2424024199، + 30 2424023090

خدمات جنگلداری:  + 30 2424022202

Skopelos Townhall:  + 30 2424350101، + 30 2424022205

KEP Skopelos:  + 30 2424029064

KEP Glossa: 30 +2424034480

انجمن هتلداران: + 30 2424023210 

اتاق اجازه دهید اتحادیه:+ 30 2424024567

خطای تلفنی OTE: 121 

خطاهای الکتریکی DEI: + 30 2424022206